تلفن‌های آزمایشگاه مرکزی

مسئول پذیرش آزمایشگاه مرکزی: سرکار خانم حداد

تلفن :38804394-051