مانت گرم

اساس کار دستگاه: از روش مانت گرم استفاده می شود -روش مانت گرم از دستگاهی استفاده می شود که بتواند پس از قرار دادن نمونه داخل مواد ،دمایی حدود 150 درجه و فشاری حدود 29 مگا پاسکال ایجاد نماید. در اثر فشار و گرما ،پودر رزین سفت شده و نمونه را در خود حبس می کند

3141 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016275
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.