برخی از پروژه های انجام شده در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی که در آنها از میکروسکوپ الکترونی TEM بهره برده اند

سنتز نانو ذرات نقره

سنتز نانو لوله های کربنی CNTS

بررسی نانو ذرات آهن

بررسی پارامترهای سنتز نانو ذرات آهن برای کاربرد در MnI

            • تولید و مقایسه نانو کامپوزیت Fe-Sic و Fe-Tic

بررسی اثر مواد اکسیژن دار بر رشد نانو لوله های کربنی به روش کاتالیزور شناور

بررسی و سنتز نانو ذرات کامپوزیتی

بررسی مکانیسم شکست و عملیات ترمومکانیکال جهت بهبود چقرمگی شکست فولاد

سنتز نانو اکسیدهای فلزات واسطه

آنالیز نمونه پودر NiO

بررسی نانو لوله های کربنی

انتقال نانو ذرات طلا به گروهSH

نانو کاتالیزور کلاسترهای پلی آلومتالات

بررسی ساختارAu/SnO2

سنتز نانو ذرات مس

بررسی سیکل تولید مثل توتیای دریایی بر اساس اختصاصات سلول شناختی بافت شناختی بیضه

بررسی سیکل تولید مثل توتیای دریایی بر اساس اختصاصات سلول شناختی بافت شناختی تخمدان

سنتز نانو ذرات اکسید فلزی

سنتز لایه های تازک نانو کریستالهای تیتانیات بیسموت

سنتز نانو ذرات طلا

کاتالیست نانو گاما آلومینا

بررسی امکان ساخت نانو ذرات اکسید روی

بررسی امکان ساخت نانو ذرات NiO

ساخت یک غشای سرامیکی مناسب قابل کاربد در صنایع غذایی

 

 

 

2639 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 981461
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.