آدرس:

مشهد- بلوار وکیل‌آباد- خیابان باهنر -ورودی غربی دانشگاه فردوسی مشهد- خیابان پژوهش-خیابان ورزش - ساختمان پژوهشکده ها -آزمایشگاه مرکزی – کد پستی :9177948974

تلفن :05138804385  تا 94

نمابر: 05138804393

http://centrallab.um.ac.ir

پست الکترونیکی : centrallab@um.ac.ir

5863 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016221
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.