Micromanipulationنام دستگاه

)Inverted System Microscope(

Olympus IX71 مدل:

کاربرد:

دارای بالاترین سطح عملکرد از نظر کنتراست و قدرت تفکیک جهت مشاهده سلولهای زنده

§ یک میکروسکوپ فلورسانس فوق حساس

§ تزریق سلولهای چسبنده (مواد تزریق شده: DNA , RNA آنتی بادی ها و فلوکروم ها.....)

دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم، ازمایشگاه کشت سلولی ،38804124-051

13 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016297
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.