دستگاه پتانسيو استات/ گالوانواستات(Potantiostat/Galvanostat)

شرکت سازنده:Autolab-Metrohm

کشور سازنده: هلند

مدل دستگاه:PGSTAT302N - High Performance

محدوده اندازه گيري پتانسيل: v10±

محدوده اندازه گيريجريان:A1 تا pA 100

دقت اندازه گيري جريان: % 2/0 ±

دقت تفکيک پتانسيل :µV 3/0

محدوده اعمال فرکانس:32 MHz تا 10 µHz

رديف

نام آزمون


توضيحات

1

اندازه گيري پتانسيل مدار باز (OCP)2

پلاريزاسيون


اسکن پتانسيل در محدوده يک ولت

3

ولتامتري سيکلي


اسکن پتانسيل در محدوده دو ولت

4

امپدانس الکتروشيميايي


در محدوده فرکانس mHz 10 تا kHz 100

5

نويز الکتروشيمياييتذکر

: تمامي تست ها در دماي محيط انجام مي گيرند. افزايش دماي آزمون مستلزم پرداخت هزينه اضافي خواهد بود

466 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1033599
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.