طیف سنجی


ATR (Attenuated Total Reflectance)

درآزمایشگاه FT-IR امکان پذیر شد.


274 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016289
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.