نام دستگاه

نام کمپانی خارجی

محل استقرار

تعرفه

دانشکده

گروه

تلفن

آزمایشگاه

میکروسکوپ الکترونی SEM

LEO

علوم پایه

 

8793888

مرکزی

تهیه تصویر ساعتی 750000ریال

میکروسکوپ الکترونی TEM

LEO

علوم پایه

 

8793888

مرکزی

تهیه تصویر ساعتی 1000000ریال

طیف سنج جذب اتمی

واریان استرالیا

کشاورزی

علوم دامی

8795612

تحقیقات عالی متابولیسم حیوانی

طیف سنج جذب اتمی

شیماتزو

علوم پایه

زمین شناسی

8797022

ژئوشیمی

طیف سنج جذب اتمی

شیماتزو

علوم پایه

شیمی

8797022

تجزیه دستگاهی

  SpectrophotometerUV/ Vis

Jenway

کشاورزی

بیوتکنولوژی

8795612

بیوتکنولوژی گیاهی

  SpectrophotometerUV/ Vis-single beam

سیسیل انگلستان

کشاورزی

علوم دامی

8795612

تحقیقات عالی متابولیسم حیوانی

  SpectrophotometerUV/ Vis

Biometra

کشاورزی

علوم دامی

8795612

بیوتکنولوژی حیوانی

  SpectrophotometerUV/ Vis

اجیلنت

علوم پایه

شیمی

8797022

تجزیه دستگاهی

  SpectrophotometerUV/ Vis

پرکین المرز

علوم پایه

فیزیک

8797022

میکروالکترونیک

FTIR

 

 

 

8797022

 

طیف سنج فوتولومینسانس

 

علوم پایه

زمین شناسی

8797022

رسوب

XRD

 

علوم پایه

 

8797022

حالت جامد

XRF

فیلیپس

علوم پایه

 

8797022

XRF

  -Amino acid analyzer HPLC

Waters America

کشاورزی

علوم دامی

8795612

تحقیقات عالی متابولیسم حیوانی

HPLC

شیماتزو

کشاورزی

علوم دامی

8795612

تحقیقات عالی متابولیسم حیوانی

HPLC

Waters600

علوم پایه

 

8797022

تحقیقاتی تجزیه

HPLC

GBC

دامپزشکی

علوم پایه

8797022

فیزیولوژی

CHN

Thermofinnigan

علوم پایه

شیمی

8797022

تحقیقاتی شیمی آلی

EDX

 

 

 

8797022

 

NMR

Bruker

علوم پایه

شیمی

8797022

NMR

طیف سنج رامان(Raman)

 

علوم پایه

شیمی

8797022

آ زمایشگاه رامان

دستگاه  کشش

 

مهندسی

8815100

خواص مکانیکی

CNC

 

مهندسی

 

 

GC

 

مهندسی

8815100

تحقیقاتی شیمی

GC-Mass

Varianmat

علوم پایه

شیمی

8797022

اتاق جرم

GC

واریان استرالیا

کشاورزی

علوم دامی

8795612

تحقیقات عالی متابولیسم حیوانی

GC

chrompacic

علوم پایه

شیمی

8797022

تحقیقاتی تجزیه

GC

Konikrum

دامپزشکی

علوم پایه

6620101

فیزیولوژی

دستگاه تست ضربه

 

مهندسی

8815100

مهندسی مکانیک

DSC

 

مهندسی

مهندسی شیمی

8815100

تحقیقاتی شیمی

مبنا نیم ساعت 200000 ریال

TGA

 

مهندسی

مهندسی شیمی

8815100

تحقیقاتی شیمی

مبنا نیم ساعت 200000 ریال

TMA

 

مهندسی

مهندسی شیمی

8815100

تحقیقاتی شیمی

مبنا 50 دقیقه 200000 ریال

آنالیزگر اندازه دانه

مهندسی

مهندسی شیمی

8815100

تحقیقاتی شیمی

مبنا 200000 ریال

آنالیز سطح

مهندسی

مهندسی شیمی

8815100

تحقیقاتی شیمی

مبنا 300000 ریال به روش BET

اسپکتروفوتومتر نانودراپ

علوم پایه

8797022

بیوسیستماتیک

Thermal evaporator

ادواردز

علوم پایه

فیزیک

8797022

میکروالکترونیک

deionizer

میلی پور امریکا

کشاورزی

علوم دامی

8795612

تحقیقات عالی متابولیسم حیوانی

13324 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016211
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.